ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η Ψηφιακή Στρατηγική της Γαλλίας 2023-2027 για την Εκπαίδευση: Ανάπτυξη των ψηφιακών κοινών και του ελεύθερου λογισμικού

Το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε την ψηφιακή στρατηγική του για το 2023-2027. Αυτή η στρατηγική υποστηρίζει τη χρήση των «ψηφιακών κοινών» συμπεριλαμβανομένου του ελεύθερου λογισμικού αναφέροντας τα ασφαλή, ελεύθερα και κοινοτικά χαρακτηριστικά του. Η στρατηγική αποσκοπεί στην παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων στους φοιτητές και είναι το συμπέρασμα μιας διαβούλευσης που ξεκίνησε το 2020

Το μέρος της στρατηγικής που αφορά την επιλογή ψηφιακών εργαλείων για παιδιά και εκπαιδευτικούς επισημαίνει το γεγονός ότι και οι δύο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν «ψηφιακά κοινά» για να είναι σε θέση να συνδημιουργήσουν και να μοιραστούν δημιουργίες. Για να επιτευχθεί αυτό, το σχέδιο στρατηγικής για τη στήριξη της ανάπτυξης των ψηφιακών κοινών μέσω ενός συντονισμένου χάρτη πορείας για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων λύσεων. Από τώρα, η στρατηγική συνιστά τη χρήση των προγραμμάτων λογισμικού που αναπτύχθηκαν για το γαλλικό υπουργείο Παιδείας, με βάση το BigBlueButton και το Moodle. Αυτά μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα apps.education.fr, η οποία απαριθμεί άλλες συνιστώμενες λύσεις. Οι όροι «communs numériques» που χρησιμοποιούνται επανειλημμένα εδώ απηχούν την έκθεση για τα ψηφιακά κοινά που δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου το 2022.

Η στρατηγική αναφέρει επίσης ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην ψηφιακή και τεχνολογική επιστήμη θα έχουν πρόσβαση σε εθνικό υλικό για τη μάθηση και την πρακτική της συνεργασίας και την ανταλλαγή πηγαίου κώδικα. 

Η γενική στρατηγική έχει τέσσερις κύριους στόχους:

  • Ενίσχυση της εθνικής και τοπικής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών
  • Παροχή στους εκπαιδευτικούς μια καθαρής και σαφούς λίστας ψηφιακών εργαλείων και πόρων
  • Ανάπτυξη της ευρωστίας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης των εργαλείων ΤΠ

Συνολικά, η ψηφιακή στρατηγική για την εκπαίδευση υποδηλώνει την αύξηση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα για όλα τα μέρη που σχετίζονται με το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους μαθητές. Η προσπάθεια αυτή πρέπει επίσης να προστεθεί στην αντίθεση με τη μαζική χρήση ιδιόκτητου λογισμικού, με την οποία ο σημερινός Υπουργός Παιδείας Pap NDiaye έχει λάβει πρόσφατες αποφάσεις

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment