ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δράσεις προδιαγραφών βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα και λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δράσεις προδιαγραφών βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα και λογισμικού ανοιχτού κώδικα υποστηρίζονται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα INTEROP της καθηγήτριας Ανδριάνας Πρέντζα.

Η βασική φιλοσοφία των δράσεων είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και ανθεκτική οικονομία στο πλαίσιο ενός ανοικτού και διασυνδεδεμένου κόσμου, με ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να επωφελούνται από ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο

Η ερευνητική ομάδα INTEROP με την καθοδήγηση της καθ. Ανδριάνας Πρέντζα αναπτύσσει προδιαγραφές βασισμένες σε ανοιχτά πρότυπα και λογισμικό ανοιχτού κώδικα στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Προμηθειών με βάση Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, όπως eIDAS, eInvoicing, European Single Procurement Document. Πολλές από τις προδιαγραφές αυτές, αλλά και υλοποιήσεις  αναφοράς (reference implementations) έχουν χρησιμοποιηθεί στο Πρόγραμμα CEF (Connecting Europe Facility), όπως στην Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Service Infrastructure – DSI) eProcurement. 

Η ερευνητική ομάδα INTEROP συμμετείχε επίσης στο έργο ΤΟΟΡ, έργο μεγάλης πιλοτικής κλίμακας (large scale pilot project) με συμμετοχή 19 κρατών μελών που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 και εστιάζει στην υλοποίηση της αρχής «μόνον άπαξ (once-only)» (Ιανουάριος 2017 – Μάρτιος 2021).  

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, αναπτύχθηκαν προδιαγραφές οι οποίες βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα, όπως OASIS (για παράδειγμα AS4, RegRep), και λαμβάνουν υπόψη τα δομικά στοιχεία (building blocks) του CEF (eDelivery) και τα Core Vocabularies της ISA2.  

Οι προδιαγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα του CEF Once Only Principle ως βάση για το τεχνικό σύστημα για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» που προβλέπει το άρθρο 14 του κανονισμού SDGR (Single Digital Gateway Regulation) (2018/1724 για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων). Όταν οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν νομίμως, στο δικό τους κράτος μέλος και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή, δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για online διαδικασίες που αφορούν σε γεγονότα όπως έναρξη, λειτουργία και τερματισμός επιχείρησης, εργασία, σπουδές κα., τότε καθιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά διαθέσιμα και στις αιτούσες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών σε ηλεκτρονικό μορφότυπο που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή. 

Οι προδιαγραφές συνιστούν μία διαλειτουργική αρχιτεκτονική για τη διασύνδεση ετερογενών συστημάτων και τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Παροχέων Δεδομένων (Data Providers), όπως είναι τα διάφορα μητρώα επιχειρήσεων, πολιτών, και Καταναλωτών Δεδομένων (Data Consumers), όπως είναι δημόσιες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αρχιτεκτονική που υλοποιεί την αρχή «μόνον άπαξ (once-only)» υπάρχουν στο σύνδεσμο http://wiki.ds.unipi.gr/display/TOOP/TOOP+Solution+Architecture+-+2020+Edition  

Πλέον των ανοιχτών προδιαγραφών, έχει αναπτυχθεί και λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Connector) το οποίο υλοποιεί τις προδιαγραφές αυτές και μπορεί να ενσωματωθεί σε επιχειρησιακά συστήματα των κρατών-μελών για την υλοποίηση των προδιαγραφών ή την υλοποίηση κεντρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής.

Kράτη-μέλη που συμμετείχαν στο έργο TOOP χρησιμοποίησαν το ανοιχτό λογισμικό προκειμένου να διασυνδέσουν ετερογενή συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων.

Στην πιλοτική λειτουργία συμμετείχε και το υποσύστημα Promitheus ESPDint του Εθνικού Συστημάτων Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη Δημόσια Διοίκηση με το οποίο οι οικονομικοί φορείς ετοιμάζουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – ΕΕΕΣ (European Single Procurement Document – ESPD) που είναι μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της ΕΕ. Στο σενάριο χρήσης, το σύστημα Promitheus ESPDint μπορεί να λάβει αυτόματα δικαιολογητικά από οικονομικούς φορείς άλλων κρατών μελών οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό στην Ελλάδα εφόσον απαιτείται. 

Σχετικά links

https://www.toop.eu/

https://www.toop.eu/sites/default/files/Greece_01.pdf

Leave a Comment