ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ερωτηματολόγιο από το Scientix για εκπαιδευτικούς στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε καθηγητές Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Επιστήμης των Μηχανικών και Μαθηματικών (STEM) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) – μαθητές ηλικίας 10 ως 19 ετών) και αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση των STEM. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα διατεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο πριν το τέλος του 2018 και θα συμπεριληφθούν στο Παρατηρητήριο του Scientix.

Το Scientix  προσκαλεί όλους του καθηγητές/τριες των αντικειμένων STEM,  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να καταθέσουν τα σχόλιά τους για τουλάχιστον μία από τις τάξεις όπου διδάσκουν κάποιο αντικείμενο STEM μέχρι τις 18 Ιουλίου 2018

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογηθούν οι τρέχουσες πρακτικές των καθηγητών STEM αναφορικά με τον τρόπο που οργανώνουν τη διδασκαλία.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο θα διερευνήσει τομείς όπως: παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το είδος των πόρων που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της μάθησης στα αντικείμενα STEM, τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική διαδικασία και την ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Επίσης, μπορείτε να συμβάλετε περαιτέρω στην παρούσα μελέτη, επιλέγοντας να καταστήσετε δυνατή την επικοινωνία μαζί σας για την εκπόνηση περιπτωσιολογικής μελέτης.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτεί περισσότερο από 20 λεπτά.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ

Leave a Comment