ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί   στην ολομέλεια, 30  και 31 Αυγούστου 2016 για τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο υπουργείο Παιδείας.

yppeth-700x240

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη πληρούται η βαρύνουσας σημασίας κοινωνική και εκπαιδευτική επιταγή για πλήρη αναβάθμιση της χρήσης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.  Περαιτέρω, με το προτεινόμενο άρθρο καλύπτεται η υφιστάμενη έλλειψη κεντρικού φορέα συντονισμού των δράσεων των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη διδασκαλία της πληροφορικής, την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και εν γένει την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, στο οποίο ανατίθενται πολυσχιδείς αρμοδιότητες που αφορούν στην υποστήριξη της ψηφιακής εκπαιδευτικής πολιτικής, σύμφωνα με σχετικό πόρισμα ειδικής επιστημονικής ομάδας εργασίας που συστήθηκε στο ΥΠΠΕΘ για το σκοπό αυτό.

Αναλυτικά, στο νέο Τμήμα ανατίθενται αρμοδιότητες που σχετίζονται ιδίως με:

α)  την βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μέσω της κατάλληλης υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σχολικών μονάδων,

β)  την υποστήριξη  της λειτουργίας και την επέκταση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών  (edulabs),

γ) τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ και το συντονισμό των δράσεων των ΚΕΠΛΗΝΕΤ,

δ) την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και την καταγραφή των αναγκών σε θέματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού,

ε) τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον συντονισμό  εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων, την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του ΥΠΠΕΘ σε χρηματοδοτούμενες  δράσεις καθώς και για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία,

στ) την διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία και  την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με την αναθεώρηση/τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και ζ) το σχεδιασμό δράσεων για την χρήση, εμπλουτισμό και παραγωγή ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτού λογισμικού για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ΠΔ 114/14 (Α΄ 181), προστίθεται περ. η΄ ως εξής: «η΄ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας» .

2.  Στο άρθρο 30 του ΠΔ 114/14 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:

α) την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανάπτυξη  πολιτικών ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

γ) την ανάπτυξη και υποστήριξη  της λειτουργίας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών,

δ)  τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ (όπως Ι.Ε.Π.,  ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΕΔΕΤ, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) σε θέματα που αφορούν τη χρήση και λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και σε θέματα που αφορούν τις  ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση,

ε) το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

στ) την δημιουργία ομάδων εργασίας για την διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ, σχετικά με την επίδραση και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας (επιμόρφωση, εκπαιδευτικών, χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, εξοπλιστικά προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών μέσων κλπ) στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την καταγραφή των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού,

ζ)  την ενημέρωση για τους κατάλληλους δείκτες που ζητούνται από φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακού εξοπλισμού, ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα,

η) τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Δίκτυα που έχουν ως στόχο τη χρήση και τη ανάπτυξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

θ) την συμμετοχή και τον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων σε θέματα χρήσης, ανάπτυξης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

ι) την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του ΥΠΠΕΘ σε χρηματοδοτούμενες  δράσεις (πχ ΕΣΠΑ, ERASMUS+, HORIZON2020 κλπ),

ια) την υποβολή προτάσεων για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου και στην αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού,

ιβ)  την υποστήριξη  δράσεων ενδοσχολικής  και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,

ιγ) την διοργάνωση δράσεων χρήσης  και εμπλουτισμού ανοικτού περιεχομένου και λογισμικού στην εκπαίδευση σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ,

ιδ) την διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων που προωθούν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία,

ιε) την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, σχετικά με την αναθεώρηση/τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης,

ιστ) τον τεχνικό συντονισμό όλων των αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε το περιεχόμενό τους να εsistasi-aftotelous-tmimatos-neon-technologion-ke-kenotomias-sto-ippeth/ίναι διαθέσιμο με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες,

ιζ) την διοργάνωση δράσεων για την χρήση και εμπλουτισμό αποθετηρίων ανοιχτού περιεχομένου όπως η Europeana, η Wikipedia το OpenStreetMap, κλπ,

ιη) την διαχείριση και λειτουργία του δικτυακού τόπου http://opengov.minedu.gov.gr,  και

ιθ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

 

Πηγή άρθρου: http://www.eduportal.gr

 

Leave a Comment