ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πλαίσιο Συνεργασίας για το «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας» μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και ΕΕΛ/ΛΑΚ

filis_ypografi1Υπογράφτηκε σήμερα, 16 Ιουνίου 2016, Προγραμματική Συμφωνία – Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) με στόχο την προώθηση δράσεων ανοιχτότητας. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός κ. Νίκος Φίλης και ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ κ. Διομήδης Σπινέλλης.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας στο χώρο της παιδείας και ειδικότερα:

  • τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας.

  • την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου τομέα και την βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών.

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΕΛ/ΛΑΚ, για την προώθηση της ανοιχτότητας εξειδικεύεται με μία σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας.

  • Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης.

  • Την παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ανοιχτότητας.

  • Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, λογισμικού, δεδομένων και τεχνολογιών.

  • Την ένταξη στην εκπαίδευση της χρήσης και του εμπλουτισμού ανοιχτού περιεχομένου (π.χ. Wikipedia, OpenStreetMap).

  • Τη διενέργεια μαραθώνιων προγραμματισμού για την ενίσχυση της αλγοριθμικής σκέψης στην εκπαίδευση.

  • Τη χρήση πληθοποριστικών πλατφορμών ως εργαλεία για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας φορέων του δημοσίου τομέα .

  • Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στη χρήση αδειών ανοιχτών τεχνολογιών αλλά και τη δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, υλικού, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών.

Η υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία των δύο φορέων ώστε οι ανοιχτές τεχνολογίες να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και της έρευνας της χώρας μας.

Πηγή: http://minedu.gov.gr

Leave a Comment